PRAVILA NAGRADNE IGRE „Zaigraj i pobijedi!“

KLASA: UP/I-460-02/21-01/231

URBROJ: 513-07-21-01-21-2

Zagreb, 02. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) tvrtka Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, donosi slijedeća:

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

Zaigraj i pobijedi!

 

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Zaigraj i pobijedi!“ je Amplitudo d.d. iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradne igre, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim, uslužnim i ugostiteljskim objektima trgovačkog centra Portanova u razdoblju od 11.06.2021. do 11.07.2021. Nagradna igra ima 5 izvlačenja i 5 dobitnika.

Članak 3.

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova: www.portanova.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju svi građani republike Hrvatske koji za vrijeme trajanja nagradne igre ostvare kupovinu bez obzira na iznos, iz bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova.

Sudjelovanje u nagradnoj igri kupac ostvaruje ispunjavanjem obrasca na stranici www.portanova.hr od 11.06.2021. do 11.07.2021 do 23:59:59, te ga ispravno popuni s osnovnim podacima: broj računa, naziv prodajnog ili ugostiteljskog objekta u kojem je kupnja obavljena, ime, prezime, adresa i kontakt telefon.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem prijava putem Internet obrasca, a svaki pojedini račun dozvoljeno je prijaviti samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno prijavljen od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 5.

Izvlačenje dobitnika će se održati 12.07.2021. u 11 h, a u izvlačenju sudjeluju sve Internet prijave pristigle od 11.06.2021. do 11.07.2021 do 23:59:59.

Dobitnici nagrada će se izvlačiti redoslijedom od 5. nagrade najmanje vrijednosti do 1. nagrade najveće vrijednosti. 

Svaki sudionik može osvojiti maksimalno jednu nagradu. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 4. ovog pravilnika. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 4. ovog pravilnika, neće se javno objavljivati, njegovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti, odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 4. ovog pravilnika. Dobitnik je dužan svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrada, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o., Svilajska 31a, Osijek sa svojom užom obitelji, ni zaposlenici bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

Fond nagrada sastoji se od 5 nagrada:

  1. nagrada

1 x Mi LED TV 4S 55" vrijednosti  3.599,00 kn trgovine Mi Store u TC Portanova

  1. nagrada

1 x 1.000 kn vrijednosti poklon bona trgovine Amadeus u TC Portanova

 

  1. nagrada

1 x 500 kn vrijednosti poklon bona trgovine Nike u TC Portanova

 

  1. nagrada

1 x 400 kn vrijednosti poklon bona trgovine Polleo sport u TC Portanova

 

  1. nagrada

1 x 200 kn vrijednosti poklon bona trgovine Watch Centar u TC Portanova

 

Ukupna vrijednost nagradnog fonda time iznosi  5.699,00 kn. U iznose je uključen trošak PDV-a. Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Sva izvlačenja će biti javna, u prostoru priređivača, u trgovačkom centru Portanova na adresi Svilajska 31A, 31 000 Osijek, a ispravnost izvlačenja nadgledat će komisija u sastavu:

  1. Vlatka Šimunović – predsjednik
  2. Maja Maljur Papić – član
  3. Mirjana Meter - član

O toku izvlačenja vodit će se zapisnik.

Svi zainteresirani sudionici mogu prisustvovati javnom izvlačenju.

Članak 9.

Imena svih dobitnika bit će objavljena na službenoj stranici trgovačkog centra Portanova u roku od 15 dana od glavnog izvlačenja. Priređivač će telefonski obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi i to u roku osam dana od dana izvlačenja.

Članak 10.

Dobitnici svoje nagrade mogu podići u Sektoru marketinga koji se nalazi u trgovačkom centru Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice i računa čiji je broj izvučen kao dobitni, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti. Dobitnici imaju pravo i na naknadni rok ne kraći od 8 i duži od 15 dana od primitka obavijesti.

Članak 11.

Pogrešne i nepotpune prijave nevažeće su i ne daju vlasniku pravo ni na kakvu nagradu. Priređivač nagradne igre ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene prijave.

Članak 12.

Maloljetnici mogu osvojiti i primiti nagradu u prisutnosti svog zakonskog staratelja te pod uvjetima koje određuju propisi.

Članak 13.

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka iz čl.10., prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 14.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu. Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitniku. Dobitnici su obvezni u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

Članak 15.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 16.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova.

Članak 17.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodijeli suglasnost i budu objavljena na službenim web stranicama trgovačkog centra Portanova. Sudionici nagradne igre se izričito slažu i ovlašćuju Priređivača nagradne igre da prikuplja i obrađuje osobne podatke koje sudionici navedu u svrhu provođenja nagradne igre.

Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim osobama. Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka dopisom na adresu Priređivača. Osobni podaci sudionika nagradne igre čuvat će se 120 dana nakon završetka nagradne igre nakon čega će biti uništeni, osim osobnih podataka potrebnih za objavu dobitnika nagradne igre i osobnih podataka upisanih u Zapisnik o izvlačenju dobitnika. Osobni podaci dobitnika mogu se podijeliti s trećim stranama u svrhu dostave ili preuzimanja nagrada. Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom, a prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, te Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.

Članak 18.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 19.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.

 

Path 5