Pravilnik Facebook nagradne igre

Pravilnik Facebook nagradne igre

KLASA: UP/I-460-02/14-01/702

Ur broj; 513-07-21-01/14-2

Zagreb, 17. listopad 2014.

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

“Shopping u Portanovi“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom “Shopping u Portanovi” je Amplitudo d.o.o iz Osijeka, Gundulićeva 5, OIB 76074314396.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe trgovačkog centra Portanova u Osijeku koji je u vlasništvu priređivača nagradne igre, te unapređenja i prodaje proizvoda i usluga maloprodajnih, uslužnih i ugostiteljskih objekata koji se nalaze unutar centra.

Članak 2.

Nagradna igra održava se u svim maloprodajnim, uslužnim i ugostiteljskim objektima trgovačkog centra Portanova u razdoblju od 03.11.2014. do 30.11.2014. Nagradna igra ima 1 izvlačenje i 3 dobitnika.

Članak 3.

            Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija biti će objavljena na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova: www.portanova.hr.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve osobe koji su fanovi službenog Facebook profila trgovačkog centra Portanova, državljani Republike Hrvatske, a koji u razdoblju od 03.11.2014. do 30.11.2014. do 23:59 sati broj računa od kupovine bez obzira na iznos, iz bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova unutar Facebook aplikacije pod nazivom NAGRADNA IGRA, upišu na za to predviđeno mjesto te ispravno popune sa osnovnim podacima: ime, prezime, adresa i dopunskim podacima: telefon i e-mail adresu te se uspješno prijave za sudjelovanje u nagradnoj igri.

                                                                Članak 5.

            Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te prilikom preuzimanja nagrade kod Priređivača predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Članak 6.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici tvrtke partnera Properta d.o.o., Svilajska 31a te članovi njihove uže obitelji, ni zaposlenici bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar trgovačkog centra Portanova sa svojom užom obitelji.

Članak 7.

            Fond nagrada sastoji se od 3 nagrade:

1. nagrada: 1.000,00 kuna

na Prepaide Gift MasterCard potrošačkoj kartici Hypo Alpe-Adria-Banke za shopping u Portanovi.

2. nagrada: 800,00 kuna

na Prepaide Gift MasterCard potrošačkoj kartici Hypo Alpe-Adria-Banke za shopping u Portanovi.

3. nagrada: 500,00 kuna

na Prepaide Gift MasterCard potrošačkoj kartici Hypo Alpe-Adria-Banke za shopping u Portanovi.

Ukupna vrijednost nagradnog fonda time iznosi 2.300,00 kuna.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

Članak 8.

Javno izvlačenje dobitnika održat će se 01.12.2014. godine u 10:00 sati na adresi Svilajska 31a u Sektoru marketinga u trgovačkom centru Portanova uz prisustvo tročlane komisije, te će se o tijeku izvlačenja voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu. Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim pravilima. U slučaju da se njegova prijava i/ili račun proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Članak 9.

Imena dobitnika bit će objavljena na službenoj stranici trgovačkog centra Portanova u roku od 15 dana od dana izvlačenja. Člankom 14. Pravilnika priređivač je obvezan u pisanom obliku obavijestiti dobitnika o dobivenoj nagradi i to u roku osam dana od dana izvlačenja.

Članak 10.

            Dobitnik svoju nagradu može podići u Sektoru marketinga koji se nalazi u trgovačkom centru Portanova u Osijeku, uz predočenje osobne iskaznice i računa kojim se prijavio na nagradnu igru, u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti. Dobitnici imaju pravo i na naknadni rok ne kraći od 8 i duži od 15 dana od primitka obavijesti.

Članak 11.

            Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici.

Članak 12.

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti. Preuzimanjem nagrade ili istekom roka iz čl. 10., prestaju sve daljnje obveze priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 13.

Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora objaviti i koristiti bez naknade u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

Sudionici u nagradnoj igri prijavljivanjem na nagradnu igru putem Facebook aplikacije, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Također, Priređivač zadržava sva prava na objavu i vlasništvo medijskog sadržaja koji proizlazi iz uručenja nagrada dobitniku. Dobitnik je obvezan u potpunosti surađivati s Priređivačem u vezi s kreiranjem i objavom medijskog sadržaja proizašlog iz nagradne igre i u vezi s nagradnom igrom.

       Članak 14.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijeliti će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 15.

            Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na službenoj web stranici trgovačkog centra Portanova.

Članak 16.

            Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

            Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dodijeli suglasnost i budu objavljena na službenim web stranicama trgovačkog centra Portanova.

Članak 17.

            Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 18.

            Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Osijeku.

Nazad na vrh